Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na webové adrese www.bvshop.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2. Prodávajícím je společnost BV vinařství a.s., se sídlem Vítězná 718, 696 02 Ratíškovice, IČO: 03255719, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 7112 (dále jen „prodávající“).
 3. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba uzavírající s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu uvedeného v Čl. I. odst. 1. těchto obchodních podmínek (dále jen „kupující“).
 4. Ustanovení těchto obchodních podmínek tvoří obsah kupní smlouvy uzavřené způsobem uvedeným v Čl. I. odst. 1. těchto obchodních podmínek. Obsahuje-li kupní smlouva odchylné ujednání od těchto obchodních podmínek, má přednost odchylné ujednání v kupní smlouvě.
 5. Ustanoveními těchto obchodních podmínek nejsou dotčena kogentní ustanovení zákona upravující minimální standard ochrany spotřebitele.
 6. Tyto obchodní podmínky obsahují rovněž informace pro spotřebitele, zejm. ve smyslu § 1811 a § 1820 občanského zákoníku. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, že jim rozumí a že s jejich zněním souhlasí. V případě, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek není spotřebiteli jasné, je oprávněn se obrátit před odesláním objednávky na prodávajícího, který mu smysl a účel daného ustanovení ozřejmí.
 

II. Provozní doba

 1. Provozní doba internetového obchodu je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Kupující bere na vědomí, že internetový obchod nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající neodpovídá kupujícím za jakoukoliv újmu způsobenou nedostupností internetového obchodu.
 

III. Registrace a uživatelský účet

 1. Za účelem usnadnění uzavírání kupních smluv umožňuje prodávající kupujícím registraci v internetovém obchodě a zřízení uživatelského účtu (dále jen „uživatelský účet“). Registrovaný kupující získá na základě registrace přístup do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může v internetovém obchodě provádět jednotlivé objednávky.
 2. Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží a služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající je oprávněn zrušit kupujícímu jeho uživatelský účet, a to zejména v případech, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 12 měsíců, či v případě, že kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. Prodávající umožnuje kupujícímu provádět objednávání zboží a služeb i bez registrace, a to přímo z webového rozhraní internetového obchodu.
 

IV. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující zašle prodávajícímu objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře na internetovém obchodě; tento formulář obsahuje zejm. informace o objednávaném zboží, jednotkové ceně zboží a kupní ceně zboží za celou objednávku, způsob úhrady kupní ceny, způsob doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
 2. Zboží si kupující objedná tak, že jej „vloží“ do elektronického nákupního košíku a následně vyplní ve webovém rozhraní internetového obchodu veškeré požadované údaje, jako je adresa, způsob platby a dopravy. Před odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat veškeré údaje, které do objednávky vložil a případně je změnit či opravit. Kupující je povinen prodávajícímu v objednávce poskytnout veškeré údaje nezbytné k vyřízení objednávky prodávajícím. Těmito údaji jsou zejm. identifikace kupujícího, doručovací adresa, způsob dodání zásilky, fakturační údaje, apod.).
 3. Prodávající je vždy oprávněn bez ohledu na charakter požadovaného zboží a jeho množství požadovat po kupujícím dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).
 4. Objednávka zaslaná kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícímu je návrhem na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 5. Vylučuje se aplikace § 1732 odst. 2 občanského zákoníku; znázornění sortimentu v internetovém obchodě není závaznou nabídkou ve smyslu § 1731 a násl. občanského zákoníku. Kupní smlouva je uzavřena teprve způsobem uvedeným v Čl. IV. odst. 7. těchto obchodních podmínek. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít ohledně tohoto zboží kupní smlouvu. Dostupnost zboží je vázána na aktuální skladové potřeby prodávajícího.
 6. Prodávající po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí doručení objednávky, a to elektronickou poštou na adresu uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu kupujícího. Prodávající upozorňuje kupujícího, že toto potvrzení potvrzuje pouze to, že prodávající objednávku obdržel, tímto potvrzením však ještě nedochází k uzavření kupní smlouvy.
 7. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí nabídky (akceptací) prodávajícím ve smyslu § 1745 občanského zákoníku. Touto akceptací je doručení přijetí objednávky, jež je kupujícímu zasláno elektronickou poštou na adresu uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu kupujícího. Přijmout objednávku může prodávající i jiným výslovným způsobem, ze kterého je patrné a nepochybné, že přijímá nabídku kupujícího.
 8. Do uzavření kupní smlouvy způsobem uvedeným v Čl. IV. odst. 7. těchto obchodních podmínek nevznikají mezi kupujícím a prodávajícím žádné smluvní povinnosti.
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
 10. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 11. Uzavřená smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 12. Smlouvu je možné uzavřít v Českém jazyce.
 

V. Převod vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na věci

 1. Kupující nabývá vlastnické právo k věci (zboží) až úplným zaplacením kupní ceny.
 2. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží kupujícím; dostane-li se kupující do prodlení s převzetím zboží, přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci počátkem tohoto prodlení.
 3. Je-li zboží odesíláno a není-li kupující spotřebitelem, nastanou účinky převzetí věci kupujícím již jejím předáním dopravci, označí-li prodávající věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího.
 

VI. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena je uvedena v seznamu produktů nebo v detailu každého z produktů v internetovém obchodě. Všechny ceny jsou uvedeny jak včetně DPH, tak bez DPH. Webové rozhraní obsahuje též informace o nákladech na balení a dodání a nákladech na vrácení zboží, nemůže-li být zboží vráceno obvyklou poštovní cestou.
 2. Není-li z okolností zřejmé něco jiného, jsou ceny zboží uvedeny na webovém rozhraní za jeden kus zboží a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
 3. Sjednanou kupní cenou mezi prodávajícím a kupujícím je vždy kupní cena uvedená u daného produktu v okamžik odeslání objednávky kupujícím prostřednictvím internetového obchodu.
 4. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 5. Kupující uhradí kupní cenu jedním z vybraných způsobů, které prodávající stanovil a uvedl v internetovém obchodě. Kupující si jeden ze způsobů úhrady kupní ceny stanovený prodávajícím zvolí v průběhu vyhotovení své objednávky v rozhraní internetového obchodu.
 6. Kupní cenu je možné uhradit prodávajícímu některým z následujících způsobů v závislosti na aktuálních možnostech nabízených kupujícímu v internetovém obchodě a volbě kupujícího:
      ◦ v hotovosti v provozovně prodávajícího, ve které si kupující zboží osobně vyzvedne;
      ◦ v hotovosti na dobírku v místě určeném v objednávce kupujícího;
      ◦ bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího, ve které si kupující zboží osobně vyzvedne;
      ◦ bezhotovostně platební kartou na dobírku v místě určeném v objednávce kupujícího;
      ◦ bezhotovostně platební kartou online při nákupu v internetovém obchodě.
      ◦ bezhotovostně bankovním převodem
 7. Nezvolil-li kupující platbu bezhotovostně bankovním převodem nebo bezhotovostně platební kartou online při nákupu v internetovém obchodě, je kupní cena splatná při převzetí zboží; prodávající v těchto případech není povinen kupujícímu zboží předat, není-li zároveň zaplacena kupní cena.
 8. V případě platby bezhotovostně bankovním převodem nebo bezhotovostně platební kartou online při nákupu v internetovém obchodě je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží předem, do 3 dnů ode dne potvrzení objednávky prodávajícím. V případě bezhotovostního bankovního převodu uvede kupující variabilní symbol platby, kterým je číslo objednávky. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající v tomto případě není povinen odeslat kupujícímu zboží před zaplacení kupní ceny kupujícím. Prodlení se zaplacením kupní ceny dle tohoto ustanovení je podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.
 9. Akční ceny zboží platí pouze do vyčerpání skladových zásob nebo po určitou časovou dobu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, nevyplývá-li z charakteru daných slev zjevně něco jiného.
 

VII. Dodání zboží

 1. Způsoby přepravy a dodací lhůty zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní internetového obchodu; jeden z těchto způsobů přepravy zboží si při vyhotovení objednávky zvolí kupující. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Zboží, které je skladem, je zpravidla odesíláno zákazníkovi či připraveno k osobnímu převzetí do 7 pracovních dnů po potvrzení (akceptaci) objednávky prodávajícím.
 3. Dodací lhůta u zboží, které není skladem, se stanoví na základě dohody s prodávajícím.
 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání, není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak. Zvolí-li si kupující osobní odběr zboží, je povinen vyzvednout si zboží v provozovně prodávajícího nejpozději do 24 hodin od okamžik u, kdy je mu doručena zpráva prodávajícího o tom, že je zboží připraveno k osobnímu odběru.
 5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 6. Zboží se dodává pouze tzv. „k patě domu“; nedodává se do vyšších pater domu, není-li dohodnuto jinak.
 7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud kupující takto poškozenou zásilku převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 8. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím, nejsou-li tyto doklady předány kupujícímu spolu se zbožím.
 9. V případě nepředvídatelných okolností nebo v případě okolností nezávisejících na vůli stran, jako jsou například všechny případy vyšší moci, které brání dodržení sjednané dodací lhůty, se tato dodací lhůta prodlužuje o dobu trvání těchto okolností; mezi tyto okolnosti patří zejména ozbrojené konflikty, úřední zásahy a zákazy, zdržení v dopravě a proclení, škody způsobené dopravou, nedostatek energií a surovin, kolektivní spory a jiné pracovněprávní spory se zaměstnanci stejně jako výpadek důležitého, těžko nahraditelného dodavatele. Tyto jmenované okolnosti opravňují k prodloužení dodací lhůty také tehdy, pokud nastanou u subdodavatele.
 

VIII. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem, poučení o odstoupení od smlouvy a postup pro uplatnění tohoto práva

 1. Ustanovení Čl. VIII. těchto obchodních podmínek se uplatní pouze u kupních smluv, které s prodávajícím jako kupující uzavřel spotřebitel v smyslu § 419 občanského zákoníku.
 2. Není-li dále stanoveno jinak, je kupující oprávněn v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, a je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději v poslední den lhůty uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy dle Čl. VIII. odst. 2. těchto obchodních podmínek je možné zaslat prodávajícímu na adresu provozovny prodávajícího na adrese BV vinařství a.s., (Sýpka) U Statku, 696 05 Milotice; odstoupení je možné na této provozovně rovněž učinit osobně.
 4. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených v § 1837 občanského zákoníku.
 5. Ustanovení Čl. VIII. těchto obchodních podmínek se nepoužijí v případech stanovených v § 1840 občanského zákoníku.
 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle Čl. VIII. odst. 2. těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.
 7. Při odstoupení od smlouvy dle Čl. VIII. odst. 2. těchto obchodních podmínek kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 8. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 9. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, byla-li již uhrazena, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 

IX. Odstoupení od smlouvy v dalších případech

 1. Prodávající má dále právo odstoupit od kupní smlouvy též v případě, že si kupující zboží připravené v provozovně prodávajícího k osobnímu odběru nevyzvedne ve lhůtě dle Čl. VII. odst. 4. těchto obchodních podmínek, nebo si zboží, které mu mělo být doručeno osobně nepřevezme. Tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat náhradu škody, a to zejména tehdy, jestli zboží dodávané kupujícímu již nemohlo být dodáno jinému kupujícímu.
 2. Je-li kupujícím právnická osoba, není oprávněna od kupní smlouvy odstoupit; to neplatí v případech, které stanoví zákon a od kterých se nelze smluvním ujednáním stran odchýlit.
 3. Je-li kupujícím fyzická osoba, která neuzavírá s prodávajícím kupní smlouvu v postavení spotřebitele, není oprávněna od uzavřené kupní smlouvy odstoupit; to neplatí v případech, které stanoví zákon a od kterých se nelze smluvním ujednáním stran odchýlit.
 4. Prodávající je oprávněn od smlouvy bez udání důvodu odstoupit do doby, než došlo k převzetí zboží kupujícím.
 

X. Práva z vadného plnění a záruky za jakost (reklamační řád)

 1. Ustanovení Čl. X. těchto obchodních podmínek se uplatní u kupních smluv, které s prodávajícím jako kupující uzavřel spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku.
 2. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z vadného plnění a záruka za jakost se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 3. Prodávající je povinen dodat zboží ve shodě s kupní smlouvou bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převal, 
      ◦ má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
      ◦ se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
      ◦ věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
      ◦ je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
      ◦ věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 6. U zuživatelné věci prodávající vyznačí dobu nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u věci podléhající rychlé zkáze, dobu, po kterou lze věc použít.
 7. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
 8. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v Čl. X. odst. 4. těchto obchodních podmínek, má kupující nároky z vadného plnění dle § 2106 odst. 1, § 2107 odst. 1 a § 2169 občanského zákoníku a za podmínek v těchto ustanovení stanovených.
 9. Kupující je povinen vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
 10. Kupující má za podmínek zákona práva ze záruky za jakost ve smyslu § 2165 občanského zákoníku (zákonná záruka za jakost 24 měsíců od převzetí zboží); ustanovení § 2165 občanského zákoníku se dle § 2167 občanského zákoníku nepoužije
      ◦ u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
      ◦ na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
      ◦ u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
      ◦ vyplývá-li to z povahy věci.
 11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 12. Reklamaci uplatňuje kupující v provozovně prodávajícího, a to buď osobně, nebo zboží na tuto adresu zašle či doručí jiným způsobem. Adresa této provozovny je BV vinařství a.s., (Sýpka) U Statku, 696 05 Milotice. Prodávající je však povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, ve které je to s ohledem na sortiment prodávaných výrobků a poskytovaných služeb možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění nebo záruky za jakost si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Při přepravě by mělo být zboží zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, datum a způsob vyřízení reklamace, provedení opravy, dobu jejího trvání a případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 13. Dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 14. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
 

XI. Mimosoudní Řešení sporů a další informace

 1. Případné stížnosti je kupující oprávněn zasílat prodávajícímu elektronickou poštou na adresu info@bvvinarstvi.cz.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím ze smlouvy.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, zdánlivé nebo neúčinné, nebo se takovým stane, nastoupí zákonné ustanovení nebo jiné ustanovení těchto obchodních podmínek, jehož smysl a účel se neplatnému, zdánlivému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce podobá. Neplatností, zdánlivostí nebo neúčinností některého z ustanovení těchto obchodních podmínek není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek, ani obchodní podmínky jako celek.
 3. V rozsahu, ve kterém není právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím upraven těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se bez ohledu na ustanovení těchto obchodních podmínek řídí rovněž kogentními ustanoveními zákona, od kterých se nelze odchýlit smluvním ujednáním stran.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 5. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu kupujícího.
 6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 24.9.2019.
 

Příloha obchodních podmínek:


[jméno a příjemní zákazníka]
[adresa zákazníka]
[telefonní číslo a e-mail]

B/V vinařství a.s.
Vítězná 718
696 02 Ratíškovice

V [místo] dne [datum] 


OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Vážení,
dne [datum nákupu] jsem si ve Vašem internetovém obchodě objednal/a [popis zboží]. Toto zboží jsem převzal/a dne [datum převzetí zboží].
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena prostřednictvím internetu, tj. pomocí prostředku komunikace na dálku, využívám svého práva dle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a tímto Vám oznamuji, že od smlouvy odstupuji.
Zboží Vám vracím zpět a zároveň Vás žádám o vrácení kupní ceny včetně dopravného.

S pozdravem
 [Jméno a příjmení zákazníka1] 
Přílohy: Kopie kupního dokladu